Proposed Alternative

Proposed alternative to clearcutting the Jellico Mountains:
JELLICO MOUNTAINS NATIONAL RECREATION AREA

JMNRA